ИАРА публикуваха три годишна забрана за риболов от 2016г. до 2018г., ето и какво публикуваха:"На основание чл. 30 ал. 3, т. 1 от закона за рибарството и аквакултури ( ЗРА ), чл. 4, ал. 1 и чл. 8, ал. 2 от устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, във връзка със съгласувателно писмо с изх. номер: 12-00-1960/27.01.2016 г. на МОСВ и възникнала необходимост за опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми в определените рибностопански обекти по чл. 3 ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗРА или в зони от тях.

НАРЕЖДАМ:

Забранявам извършването на риболов през 2016г., 2017г. и 2018 година в рибностопанските обекти по чл. 3 ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗРА или в зони от тях, както следват:
 1. Във водите на Черно море:

  1. Забранява се стопанския риболов в акваториите на пристанищата с отдалеченост до 1 миля от бреговата ивица с изключение на риболова в зоните на действие на специализирани уреди за стопански риболов ( даляни ), определени със заповеди на изпълнителния директор на ИАРА.

  2. Забранява се стопанския риболов с всякакъв вид тралиращи уреди в крайбрежните зони, както следва:

   1. От нос Сиврибурун до устието на нос ЕМИНЕ в зоната до 3 мили от брега.
   2. В зоната, ограничена от бреговата ивица до линията нос ЕМИНЕ - фар Несебър.
   3. В зоната, ограничена от бреговата ивица до линията фар Несебър - село Черноморец, Южен нос.
   4. От село Черноморец, Южен нос до устието на р. Резовска зоната до 3 мили от брега.
   5. Забранените за риболов зони по т. 1.2. са свободни за риболов с пелагични тралове в периода от 15 септември до 15 декември за улов на преходни пасажни видове риба, с изключение на видовете по приложение номер 3 и приложение номер 4 към ЗБР. При наличие на улов на екземпляри от квотирани видове, след изчерпване на квотата, те трябва да бъдат върнати на местата от където са уловени, независимо от тяхното състояние.
   6. В зоните по т.1.2.1. и 1.2.4. се допуска риболов с тралиращи средства между една и три мили от брега за кораби, ползващи дерогация по правилата на препоръка GFCM 36/2012/3, с изключение на видовете по приложение номер 3 и приложение номер 4 към ЗБР.
  3. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства както следва:

   1. В радиус 500 метра от местата за вливане на топлите води на ТЕЦ Варна във Варненското езеро.
   2. В акваторията пред устията на реките, вливащи се в Черно море, в радиус 500 метра от средата на устието на притока.
   3. В акваторията пред устието на река Ропотамо, ограничена по права линия от нос Кая до нос Свети Димитър.
 2. Във водите на българския участък на река Дунав се забранява стопанския риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва:

  1. В акваторията пред устията на вливащите се в река Дунав притоци и канали в радиус 200 метра от средата на устията на съответния приток.
  2. На отстояние 200 метра от брега от „морски клуб“ на река Дунав при град Силистра от р.км. 375 до лоткостоянка „Чаир Майле“ р.км. 376.800.
  3. В устието и канала на р.км. 407 на река Дунав влизащ в остров Гарван.
  4. В защитена местност „комплекс Алеко-телика“ и всички включени в нея български острови от р.км. 468 до р.км. 475.
  5. В островите на река Дунав, в които попадат „Голям Брашлен“ от р.км. 449.600 до 453.700, „Калимок“ р.км. 437.300-441.500 и „ Радецки“ от р.км. 434.300 до 437.600.
  6. В лимана на пристанище „Дунавски драгажен флот“ с вход при р.км. 489.950.
  7. В лимана при входа на пристанище със специално предназначение на АЕЦ Белене от р.км. 567 до р.км. 568.
  8. В ивицата дига бряг от р.км. 538 до р.км. 544, на река Дунав.
  9. В ивицата дига бряг от р.км.560 до р.км. 567, островите „ Вардим“, „ Малък Вардим“, и „ Предел“ на река Дунав.
  10. В лимана на Природен парк „Персина“ на река Дунав от р.км. 580 до р.км.581 намиращ се на входа на лодкостоянката на ХТК гр. Белене.
  11. В устието на р. Дунав от р.км. 611 до р.км. 612 (така наречен дунавски канал в местност Карабоаз.
  12. В лимана на пристанище „Русе Изток“ с вход при р.км. 490.
  13. В лимана на пристанище със специално предназначение ( АППД Русе) с вход при р.км.491.
  14. В лимана на пристанища „ Русе Запад“ и „ Русенска корабостроителница“ на река Дунав с вход при р.км. 495.950.
  15. Във всички басейни и водоеми между село Ряхово и град Тутракан по протежението на река Дунав, както и във всички входни и изходни канали, попадащите в границите на ЗМ „Калимок-Бръшлен“ и свързващи влажните зони с река Дунав и на разстояние 200 метра около заустването им - землища село Ряхово, село Голямо Враново, село Бабово и село Бръшлен, община Сливо Поле, област Русе, както и село Цар Самуил, село Нова Черна, село Старо село и град Тутракан, община Тутракан, област Силистра.
  16. В лимана на пристанището в град Козлодуй.
  17. В акваторията в района на пристанището и фериботен комплекс ГКПП град Оряхово.
  18. В зоната на особен режим и контролиран достъп около АЕЦ гр. Козлодуй.
  19. В лимана на пристанището в АЕЦ Козлодуй.
  20. В лимана на пристанище Лом при р.км. 742, община Лом.
  21. В разливище на река Дунав от село Горни Цибър, общ. Вълчедрън, от р.км. 713 до устието на река Цибрица.
 3. Във водите на българският участък на р. Дунав се забранява риболовът с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва:

  1. В канали и затони и брега на самите острови и в прибрежната им зона на защитена местност „Калимок-Бръшлен“, която обхваща островите „Мишка“ от р.км. 458.700 до 461.200, островната група между остров „Голям-Бръшлен“ и румънският бряг от р.км 451.500 до р.км 455.400, „Безименен“ от р.км. 445 до 448 както и канала между острова и българският бряг.
  2. Защитена местност „Гарвански блата“ землища с. Гарван и с. Попина, общ. Ситово, обл. Силистра, с изключение на любителски риболов в периода 01.08 до 15.02 на следващата година.
  3. Защитена местност „блатото край с. Малък Преславец“, землище с. Малък Преславец, общ. Главиница, обл. Силистра, с изключение на любителски риболов в източната страна на блатото за периодите от 01.01 до 14.04 и от 16.06 до 14.04 на следващата година.
  4. Във временните и постоянни затони на защитена местност „Дойчов остров“ както и от брега от р.км. 527.500 до р.км. 528.700
  5. Забранен е риболовът от брега на островите, в канали и затони на самите острови на р. Дунав, в които попадат „Голям Бръшлен“ от р.км. 449.600 до 453.700, „Калимок“ от р.км. 437.300 до 441.500 „Радецки“ от р.км. 434.300 до р.км. 437.600, в канала между остров „Калимок“ и българският бряг и в прибрежната им зона.
  6. В поддържан резерват „Сребърна“, в който попада и остров Девня, както и каналът на река Дунав между острова и брега, с изключение на любителският риболов на брега на река Дунав от р.км. 390.300 до р.км 393 и участъците по западният бряг на езерото.
 4. Вътрешните водни обекти

   1. Забранява се риболовът в участъците на реките и водните обекти, както следва:

    1. Област Благоевград

     • р. Благоевградска Бистрица
     • притоците на р. Благоевградска Бистрица – от старите рибарници на ДГС – Благоевград и обособените едродивечови стопанства „Тапането“ и „Добро поле“ до територията на Национален парк Рила на територията на общ. Благоевград.
     • р. Лебница – от извора и до вливането на река Ивановска в нея (под с. Иваново, общ. Петрич)
     • горното течение на р. Ощавска с притоците и р. Мочуришка и р. Бяла река – от водохващането на Малка водно електрическа централа на кота 1045 м. до границата на Национален парк Пирин на територията на община Кресна.
     • р. Градевска – от моста под отбивката за село долно Осеново, заедно с притоците и в планините Рила и Пирин, до границите и на парковите зони на територията на общ. Симитли и общ. Разлог.
     • р. Перлеш – от извора до устието и в река Деселица.
     • р. Десилица – от хижа Гоце Делчев до разсадника на ТП „ДГС Добринище“.
     • р. Манастирска – от местността „Ралеви лъки“ до вливането и в р. Места на територията на общ. Банско.
     • всички реки на територията на НП Рила и НП Пирин.
     • р. Бистрица – над село Пирин, от водохващането на последния МВЕЦ до границата на НП Пирин.
     • р. Загаза – от извора до вливането и в река Влахина.
     • р. Седруле – от извора до вливането и в река Места.
     • р. Раждавица – от извора до вливането и в язовир Вищерица.
     • р. Железнишка – от извора да устието и.
     • р. Делчовска – от извора до вливането и в р. Труповишка.
     • р. Туфча – от местността Чарка ( землището на с. Брезница ) до извора и.
     • р. Бистрица – от местността Караманица ( землището на с. Плетена ) до извора и.
     • р. Бистрица – от моста на с. Боголин до устието и
     • р. Канина – от местността Сини вир до извора и
    2. Област Бургас

     • езеро Вая, в границите на защитена местност Вая
     • язовир Ясна поляна
     • язовир Ново Паничерово
     • язовир Камчия
     • в границите на защитена местност Пода в землището на град Бургас
     • езеро Узунгерен, в границите на защитена местност Узунгерен
     • в блатната част и акваторията на защитена местност Ченгене скеле, в землищата на с. Крайморие общ. Бургас, с. Маринка общ. Созопол в периода от 01 март до 30 юли
     • в устието на река Изворска, в границата на защитена местност устие на р. Изворска в землищата на с. Твърдица и с. Димчево
     • Поморийско езеро
     • в границите на защитена местност Свети Свети Иван и Петър, в землището на гр. Созопол за периода от 1 април до 30 юли
     • в границите на природната забележителност блато Алепу
     • р. Велека- от моста на път Е87 до сливането с Мадежка река
     • р. Ропотамо от устието до моста на пътя Бургас - Приморско попадаща в границите на резерват Ропотамо
    3. Област Варна

     • защитена местност Ятата
     • акваторията на защитена местност Казашко
    4. Област Велико Търново

     • р. Божичка- от извора, прилежащите и притоци до вливането и в р. Веселина при с. Дрента - 2 км
     • р. Липовска - от извора до вливането и в р. Веселина при местността Смесито - 3.8 км
     • р. Иванкова- от извора до вливането и при с. Майтанеци 1км
     • р. Борощица- от извора до вливането и в р. Майковска при местността Вилите 2.5 км
     • р. Веселина - от с. Багалевци до вливането и в язовир Йовковци
     • р. Бебровска - от извора и до вливането и в р. Златаришка - 8 км
    5. Област Габрово

     • р. Росица с притоците и- р. Благарещица, р. Цълбулщица, р. Зелениковец, р. Мокра Бяла. р. Маришница, р. Голешица, р. Суха Бяла от изворите им до двата моста на с. Валевци
     • р. Паничарска с притоците и- р. Борущица, р. Левичарска, р. Топлешка от изворите им до язовир Христо Смирненски
     • язовир Христо Смирненски
     • р. Козята заедно с притоците и- р. Зеленишка и р. Белилска от изворите им до рибарника на махала Червен бряг
     • р. Янтра- от извора до кв. Ябълка, от ВЕЦ Янтра до моста над реката през с. Янтра, от моста под с. Скалско при път 2002 до моста с. Гостилица път 6009
     • р. Бялата река- от откритото водохващане до моста на кв. Шумели
     • р. Тревненска- от моста на с. Добревци до моста на тунела и от моста до кв. Тепавица до моста на с. Добревци
     • р. Дряновска- от Дряновския манастир до с. Цинга
     • р. Плачковска- от извора до моста на разклона за с. Кръстец
    6. Област Добрич

     • Дуранкулашко езеро - в зона от 100м. Пред комплекс „ Езерото“
     • Дуранкулашко езеро, с изключение на любителския риболов в периодите от 01.03 до 31.03 и от 01.07 до 31.10 в следните участъци на езерото:
      • южния бряг на голямото огледало, обхващащо брегова ивица с дължина 1500м.
      • северния бряг на голямото огледало, обхващащо брегова ивица с дължина 500м.
      • западния бряг на голямото огледало на водоема, обхващащо брегова ивица 500м.
     • Шабленско езеро, с изключение на любителския риболов в периодите от 01.03 до 31.03 и от 01.07 до 31.10 в следните участъци на езерото:
      • необраслата с тръстика част в местност Перилото от страната на с. Езерец, обхващащо брегова ивица с дължина 100 м.
      • южната част на Шабленско езеро, обхващащо брегова ивица с дължина 300 м.
    7. Област Кюстендил

     • езерата и горите течения на реките, попадащи в границите на НП Рила и ПП Рилски манастир
    8. Област Кърджали

     • яз. Боровица (Съгласно Приложение N1 от Наредба N37 от 10.11.2008г.)
    9. Област Ловеч

     • р. Бели Вит – от бента на м „Скрибътна“ до бента на м. „Воловийте“ ;
     • р. Костина – от извора до вливането и в река Бели Вит ;
     • р. Черна река – от извора до сливането и с река Дебелещица ;
     • р. Дебелещица ;
     • р. Бели Осъм – от извора, заедно с притоците и до сливането и с река Козещица ;
     • р. Козещица ;
     • р. Жална – от извора и до сливането и с река Кнежа ;
     • р. Кнежа ;
     • р. Зеленика - от извора и до сливането и с река Бели Осъм ;
     • р. Черни Осъм - от извора и до сливането и с река Краевица ;
     • р. Краевица ;
     • р. Топля - от извора и до сливането и в язовир Сопот ;
     • р. Пръскалска – от извора до ВЕЦ „Видима“ ;
     • р. Острешка – от извора до местност „Баранов мост“ ;
     • р. Стърна – от извора до първия мост ;
     • р. Зла река – от притока до приток „Мусев дол".
    10. Област Монтана

     • р. Цибърско разливище – под с. Горни Цибър, община Вълчедръм ;
     • р. Шабовица – от изворите до кв. Беговица – гр. Берковица ;
     • р. Голема река - от изворите до кв. Беговица – гр. Берковица ;
     • р. Къса река - от изворите до кв. Беговица – гр. Берковица .
    11. Област Пазарджик

     • баластиера в с. Бошуля, общ. Септември ;
     • р. Рибна – от м. Дългия мост до м. Каратепе и от м. Софан до м. Арнаудска поляна ;
     • р. Софаница - от м. Дългия мост до м. Софан;
     • р. Крива река – от м. Софан до м. Циганска лъка ;
     • р. Равна – от м. Софан до м. Арнаудска поляна ;
     • р. Баталач – от м. Сухата лъка до водохващането на Волев Чарк ;
     • Тели дере – от м. Зайков дол до м. Крачановото ;
     • Биндерски дол – целия ;
     • Епитров дол – целия ;
     • Тузленски дол – целия ;
    12. Област Перник

     • яз. Студена ;
     • Езеро Байкал – ЗМ Чокльово блато ;
     • горното течение на реките Матница, Кладнишка и р. Струма, преминаващи през територията на Природен парк Витоша до вливането им в яз. Студена .
    13. Област Пловдив

     • р. Тъмръшка с притоците и – от извора и до м. „Момин мост“ ;
     • р. Белишка – от извора до моста на разклона за с. Борово ( м. Паткарника – старото пъстървово стопанство ) ;
     • Крушовска река – от изворите до вливането и в р. Манастирска ;
     • р. Сушица с притоците и – от извора до влизането и в р. Лъкинска ( Юговска ) ;
     • р. Манастирска – от изворите до водопада на м. Крушов четал .
    14. Област Смолян

     • р. Арда с притоците и – от изворите до рибовъдното стопанство в с. кошница;
     • р. Сивинска с притоците и – от изворите до вливането и в р. Арда;
     • р. Черна с всичките и притоци – от изворите до тунела;
     • р. Крива река – от изворите до вливането и в р. Черна;
     • р. Кутелска с притоците и – от изворите до сливането и в р. Виевска;
     • р. Девинска – от границата с РДГ Пазарджик до моста на рибарник „Девин-4“ ( началото на защитената местност ) и от моста на гробищен парк Девин до моста на автогара Девин;
     • р. Буйновска с притоците и – от изворите и до горния мост на м. Попини лъки;
     • р. Триградска с притоците и – от изворите до изпускателя на яз. Тешел;
     • р. Чеирска с притоците и – от изворите до вливането и в р. Триградска;
     • р. Широколъшка с притоците и – от изворите до вливането и в р. Въча;
     • р. Въча – от язовирната стена на яз. Цанков камък до ВЕЦ „Цанков камък“ над село Михалково на м. Забрал до бетонен брод ( намиращ се до портала на бившия ДАП );
     • р. Чудните мостове – от изворите до вливането и в р. Забърдовска;
     • р. Караджа дере – от границата на ДГС „Широка поляна“ заедно с притоците и до ГК „Чарка“;
     • р. Герзовска – с всичките и притоци до вливането и в р. Черна;
     • р. Бяла река - от изворите до вливането и в р.Черна;
     • р. Тикалска - от изворите до вливането и в р. Черна;
     • Смолянски езера – ЗМ, езерата: „Мътното“, „Бистрото“, „Тревистото“ и „Салажа“.
    15. Област София и София-град

     • р. Меде дере – в района на ДЛ Копривщица по цялата и дължина;
     • р. Скакля в района на ДЛ Своге - от изворите до вливането и в р. Искър;
     • р. Габровница – в района на ДС Своге от изворите до манастир Седемте престола;
     • р. Нишава – в района на ДС Годеч от изворите до РС „Нишава“ край гр. Годеч.
     • р. Дълга – от извора до м. Косница;
     • р. Свинска – в района на ДС Етрополе по цялата и дължина;
     • р. Ечемишка – в района на ДС Ботевград по цялата и дължина;
     • р. Еленска – в района на ДС Пирдоп от изворите и до базиликата „Свети Илия“.
     • р. Чавча – в района на ДС Костенец от изворите и до курорта на с. Костенец;
     • р. Леви Искър – общ. Самоков от изворите до вливането и в р. Черни Искър;
     • р. Урдина – от изворите до вливането и в р. Черни Искър;
     • р. Манина;
     • р. Кору дере;
     • р. Куфарита;
     • баластиера с. Негован – западното езеро;
     • всички реки в района на природен парк Вироша;
     • р. Бакьовска – от района на ловен дом „Търсава“ до района на село Ябланица.
    16. Област Стара Загора

     • р. Тъжа – от извора и по цялото поречие до вливането и в река Тунджа, югоизточно от с. Търничене, общ. Павел Баня;
     • р. Лешница – от извора и по цялото поречие до бариерата на ТП ДЛС „мазалат“ при село Ясеново;
     • р. Кадемлийска – десен приток на р. Тъжа – по цялото и поречие;
     • р. Селченска – от извора и по цялото поречие до гр. Мъглиж.
    17. Област Сливен

     • р. Луда Камчия и нейните притоци от изворите до с. Ичера, община Сливен;
    18. Област Хасково

     • р. Харманлийска – горното течение, по моста преди с. Караманци на запад до излизането на територията на областта;
     • р. Чулфанска ( Банска ) – от с. Сусам на запад до границата на област Пловдив, през месеците: юли, август и септември;
     • р. Арда – северната ( лява по посока течението ) брегова ивица, в границите на защитената местност „Черната скала“;
     • брегова ивица на яз. Студен кладенец, в границите на защитена местност „Големия сипей“ .
   2. Забранява се през периода 2016 – 2018 година, при извършване на любителски риболов, ЗАДЪРЖАНЕТО НА УЛОВ РЕЧНА (БАЛКАНСКА) ПЪСТЪРВА в участъците на реките и водните обекти, както следва:

    1. Област Благоевград

     • р. Черна Места с притоците и, от границата на НП Рила до вливането и в р. Места;
     • р. Бела Места с притоците от границата на НП Рила до вливането и в р. Места;
    2. Област Велико Търново

     • р. Мийковска – от махала Христовци до вливането и в р. Костелска - 3.8 км.;
     • р. Костелска – от извора, прилежащите и притоци до бента при с. Костел – 3.5 км.;
    3. Област Кюстендил

     • р. Драговищица с притоците и – от държавната граница на България до вливането и в р. Струма;
     • р. Рилска с притоците и – от границите на ПП Рилски Манастир до вливането в р. Струма;
     • р. Елешница с притоците – от изворите до вливането в р. Струма;
     • р. Треклянска ( Раянска ) с притоците – на територията на областта.
    4. Област Ловеч

     • р. Черни Вит – от границите и с НП „Централен Балкан“, заедно с притоците и до ВЕЦ-а при отбивката за с. Ямна;
     • р. Стара Рибарица - от границите и с НП „Централен Балкан“ до сливането и с р. Бели Вит;
     • р. Заводна - от границите и с НП „Централен Балкан“ до сливането и с р. Бели Вит;
     • р. Златна Панега – от извора до входа на гр. Луковит, Област Монтана
     • р. Дългоделска Огоста и притоците и – от изворите до вливането в р. Огоста;
     • р. Ботуня заедно с притоците и – от изворите до кв. Заножене на гр. Вършец.
    5. Област Пловдив

     • р. Бяла река с притоците и – от границите на НП „Централен балкан“ до вливането в р. Стряма;
     • р. Тъмръшка с притоците и – от м. Момин мост до с. Първенец;
     • р. Чепеларска ( Чая ) – в участъка от стария римски мост над с. Бачково до първия тунел посока гр. Пловдив.
    6. Област Перник

     • р. Ерма с притоците – по цялото течение на реката от ГКПП Стрезимировци до границата с Република Сърбия при с. Петаченци;
     • р. Траклянска ( Раянска ) с притоците на територията на областта;
    7. Област София

     • р. Искрецка – от изворите до вливането и в р. Искър;
     • р. Искър – от стената на яз. Искър до ВЕЦ при Долни Пасарел;
     • р. Черни Искър – в участъка от вливането на р. Пряка река до сливането и с р. Бели Искър.
    8. Област Сливен

     • р. Голямата река – от изворите до с. Бяла Паланка, община Твърдица.
    9. Област Стара Загора

     • р. Габровница с притоците и – от границите на НП „Централен Балкан“ до бариерата на ДЗЛ „Мазалат“ при село Скобелево.
    10. Област Шумен
     • р. Брестова.

Контрол по изпълнение на заповедта се възлага на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА"

Документът на забраната можете да го намерите в сайта на ИАРА.