Прътът за риболов „на леко“ трябва да бъде добре балансиран, в състояние да отговори на изискванията на този изтънчен метод. Може да бъде със или без водачи, като влакното се завързва непосредствено на върха му или на вилка, специално пригодена за това. Тук спадат и прътите тип „телескоп“, които са дълги 3, 4, 5, 6, 7, 8 и повече метри, много леки и удобни за този начин на риболов. Независимо от предназначението на отделните пръти основните изисквания към тях са те да бъдат еластични, яки и да имат добър строй.

Еластичност

Еластичността на въдичарския прът определя неговото качество и зависи от материала, от който е направен. Колкото по-голяма е тя, толкова по-добър е той, и обратно, при по-малка еластичност качеството му е по-лошо. Това свойство при различните материали се запазва до известна граница. При по-големи натоварвания, които пораждат по-големи вътрешни напрежения, се явяват остатъчни деформации и прътите губят своята първоначална форма. Всеки материал има свой предел на еластичност. Добрият въдичарски прът, изкривен до определен предел, след освобождаването му от натоварване бързо се изправя.

Якост

Якост на пръта е способността му да се съпротивлява на деформации. Яките пръти се огъват с усилие. Когато прътът се огъва без усилие, той сам по себе си представлява слаба пружина и не е годен за риболов, макар и да е еластичен. При избора на прът не трябва да се изпада и в другата крайност. Прекомерната якост преви пръта груб. Якостта зависи от материала, от който е изработен прътът, от неговите размери и от формата му. При равностойни в качествено отношение материали с увеличаването на дебелината якостта на прътите нараства. Еластичността и якостта в съвкупност определят мощността на пръта. Колкото по-мощен е един прът, толкова по-тежък товар може да издържи. При равностойна еластичност на два пръта по-якият може да придаде на движението на блесната по-голяма начална скорост. Прекомерно якият прът влияе отрицателно върху началната скорост на движение на примамката. Якостта и еластичността са качества, които определят и отзивчивостта на пръта. Това e неговата способност като резонатор на предава на ръката всички трептения, например от движението на блесната , от закачването и по дъното на водоема, от кълването на примамката от рибата и др. Еластичните и по-тънките пръти притежават по-голяма отзивчивост, отколкото грубите и много яките пръти. От практиката е установено, че прътите, произведени от фибростъкло и от тънкостенен доброкачествен бамбук, имат по-добра отзивчивост в сравнение с останалите. Грубостта на пръта се характеризира с липсата на необходимата отзивчивост.

Строй

Строят на пръта зависи от материала, от който е направен, от формата му и от неговите размери. Във връзка с това прътите могат да бъдат еластични или меки, яки или слаби и тънки и дебели ( груби ). При изработването на пръта, за да се получи добър строй, трябва да му се даде такава форма, че при манипулиране с него той да изпитва равномерно напрежение във всичките си точки по цялата си дължина.