Меню
Количка

Условия за ползване

Страни и дефиниции

Настоящите Условия за ползване представляват договор за предоставяне от страна на Уеб Вижуалити ЕООД на интернет сайт www.ribarnik.com за осъществяване на контакти между продавач и купувач и уреждат правата и задълженията на доставчика и потребителите (клиентите) на този сайт.    

При тълкуване и прилагане на настоящите Условия за ползване, посочените по-долу термини и изрази, имат следното значение:

 • Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.ribarnik.com;
 • Браузър е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;
 • IP-Адрес е идентификационен номер на компютър, Интернет страница или програма на потребителя, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа;
 • Магазин Ribarnik.com е интернет сайт (уеб сайт) за електронна търговия, за продажба и доставка на публикуваните в него стоки;
 • Клиент е всяко физическо или юридическо лице, което по електронен път се е регистрирало в www.ribarnik.com, като по този начин е придобило потребителско име и парола, и е изразило съгласие за сключване на договора;
 • Клиентски профил е обособена част от уеб сайта Ribarnik.com, съдържаща информация за регистрирано в www.ribarnik.com лице. Достъпът до профила от регистрираното лице се осъществява чрез въвеждане на e-mail и парола. Профилът дава възможност на регистрираното лице да направи покупка, да проследи доставката на заявената от него стока, да прави предложения за включване на нови услуги, да дава оценки и да прекрати регистрацията си;
 • Злоумишлени действия са действия или бездействия, нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Регистрация на клиента

Чрез своя клиентски профил всяко регистрирано в уеб сайта лице може да поиска или да се откаже от възможността да ползва предоставените услуги. След изразяване на съгласие с настоящите Условия за ползване регистрираното в www.ribarnik.com лице може да ползва всички предоставяни услуги и се счита обвързано с Условията за ползване.    

С отбелязване в полето Съгласен съм с условията и натискане на бутон Потвърди Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване и ги приема. Електронният магазин съхранява на сървърa IP-адреса на клиента, както и информация за неговото идентифициране в случай на възникване на правен спор.    

При всяка заявка за покупка между Клиента и магазин Ribarnik.com на основание настоящите Условия за ползване се сключва договор. По силата на този договор за страните възникват права и задължения.    

При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Условията за ползване, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Публикуване на информация за стоките

Магазин Ribarnik.com публикува на уеб адрес https://www.ribarnik.com описание и цена за всяка от стоките, които могат да се закупят чрез него.  

Магазинът не носи отговорност при неверни и неточни данни за стоките, дадени от производителя.

Публикуването на описание и цена на стока в магазина е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, от магазина уведомяват Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия.

Заявление и сключване на договор

Клиентът получава достъп чрез клиентския си профил до стоките, предлагани в магазин Ribarnik.com, след като въведе валидни e-mail и парола на съответните места от страницата за вход на магазина и натисне бутон Вход .

Волеизявлението за закупуване на стока от магазина се счита за извършено след натискане на бутона Потвърди.

При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката не възниква задължение за сключване на договор с Клиента и изпълнение на поръчката.

Договорът поражда действие между страните след извършване на проверка за наличност на стоката, предмет на заявлението за покупка, и след потвърждаване валидността на заявката от посочения от Клиента телефон за връзка, за което до Клиента се изпраща e-mail за сключване на договора.

Всеки клиент направил поръчка се съгласява да му бъдат изпращани имейл бюлетини.

Заплащане и цени

Всички цени са в български лева с ДДС.

Цената за доставка на продуктите НЕ влиза в цената на продукта. Цената за доставка варира според тарифите на куриерските фирми "Еконт" и "Спиди".

НЕ СЕ ИЗИСКВА АВАНСОВО ЗАПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ.

Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на валидно заявление за покупка.

Цената  и разходите по доставката се плащат с наложен платеж, в брой, при получаването на стоката от Клиента или от трето лице от името на същия, с което договора за доставка на стоки се счита за изпълнен и от двете страни.     

Права и задължения на страните

Магазин Ribarnik.com се задължава:

 • Да достави в срок заявената за покупка стока;
 • Да прехвърли на Клиента собствеността на закупената от него стока;
 • Да даде информация за фирмата, собственик на магазина.
 • Магазин Ribarnik.com има право да променя цени, начини на плащане и доставка, както и дизайна на сайта без предварително известяване.
 • Договорите по всички заявления, подадени преди промяната, ще се считат за сключени, при условията към момента на заявяването.    
 • Магазин Ribarnik.com не гарантира за наличност на стоката към момента на поръчка.

Клиентът се задължава:

 • Да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;
 • Да плати цената на стоката ;
 • Да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
 • Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
 • Да получи заявената стока.     

Клиентът трябва да съобразява действията си, така че:

 • Да не прави достояние на трети лица паролата си;
 • Да не подава фиктивни заявки или друга информация,
 • Да спазва българското и европейското законодателство, и настоящите Условия за ползване;
 • Да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права;
 • Да не предоставя заблуждаващи данни;
 • Клиентът носи пълна отговорност за опазване на потребителското си име и парола, както и за всички действия, които се извършват от негово име.

Защита на личните данни

Магазин Ribarnik.com полага законните мерки за защита на личните данни на Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Условия за ползване, Магазин Ribarnik.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Клиентът дава съгласието си Магазин Ribarnik.com да използва информацията  за предлагане на промоционални стоки, за запитвания, и други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на клиента, изпратено на следния e-mail адрес: office@ribarnik.com.

Магазин Ribarnik.com се задължава да не разкрива лични данни на Клиента на трети лица, вкл. държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • Получил eизричното съгласие на Клиента;
 • Информацията се изисква по силата на закона от държавни органи или длъжностни лица, в обсега на служебните им правомощия.

Отговорности и спорове

 • Магазин Ribarnik.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, в случай че същите произтичат от проблеми в глобалната мрежа на интернет или при такива в предоставянето на услуги извън контрола на Магазина.
 • Клиентът е длъжен да обезщети Магазин Ribarnik.com за всички вреди, вкл. от злоумишлени действия, причинени от трети лица, на които същият е предоставил паролата си.
 • Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
 • В случай, че някоя от клаузите по настоящите Условия за ползване се окаже недействителна, това няма да влече недействителност за другите клаузи или на Условията като цяло. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Допълнителна информация за Онлайн Магазин - Ribarnik.com

 • основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт;
 • направените предложения и цените в сайта са в сила до края на  деня, в който са обявени на сайта и клиента е извършил необходимите действия за валидна заявка;
 • стойността на транспортните разходи за доставка НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките;
 • доставчик на услугата е Уеб Вижуалити ЕООД, вписано в търговския регистър на агенцията по вписванията с ЕИК203674337;
 • адреса на управление на Уеб Вижуалити ЕООД е гр. София, ул. Йордан Радичков 7В, вх. А, ет. 4, ап. 405
Ние използваме бисквитки и други подобни технологии, за да подобрим вашето сърфиране и функционалността на нашия сайт.