При нормално равнище на водата кленът и пъстървата стоят на границата между течението и тихата вода, спускайки се към всяко подозрително нещо, идващо към него.При положение, че водата е много студена или висока, рибата се изтегля в тихите участъци, където не е необходимо да се бори с течението при улова на храна.При пълноводие рибата стои в непосредствена близост до брега в подмоли и други подходящи участъци.Кантовете на течението са граничната линия, разделяща тихите участъци с бързата вода. Именно там стоят кленовете, мрените, щуката и костурът в очакване на храна.Със застудяването на времето рибата се изтегля в кантовете на течението и риболовът в тези райони е най-успешен. Тук се срещат бързата вода с тихата и повечето риби се въртят там. Такива места съществуват както в близост до бреговата ивица, така и след по-големите водни препятствия като потопени във водата клони, паднали дървета и камъни по дъното. Те служат като спирачки на бързата водна струя, тя се завихря и заобикаля спънката, оставяйки зад нея по-спокойна и бавна. Плуващата храна тук бързо се открива и без много разход на енергия може да бъде уловена.При нормално равнище на водата тези участъци могат много бързо да бъдат видени, за разлика от тогава, когато има пълноводие и водата излиза от коритото на реката, влачейки всичко със себе си. В непосредствена близост до брега водата е най-спокойна и скоростта на течението няма думата. Достатъчно е по-предпазливо да погледнем пред себе си, за да забележим ятата от малки рибки или пък едри кленове, сновящи насам-натам, подавайки гръбните си перки отгоре.

Храна без усилия

При постоянно равнище на водата тя е съвсем леко замътена. Рибите са активни и непрекъснато се намират в търсене на храна. Те стоят на такива места, от където без големи усилия и мощни тласъци на опашката могат лесно да достигнат забелязаната вече храна. Там се събира и задържа дълго носената от водата хранителна маса, изтласкана от бързото течение. Рибата стои в тихата част, спускайки се от време на време към края на течението. Достатъчно е да забележи нещо за ядене – хваща го и се връща обратно на първоначалното място.При бързо течение и мътна вода, например след някой дъжд или топене на снежни маси рибата изгладнява много бързо, тъй като и е трудно да си намери храна. Тогава се изтегля известно разстояние напред, заставайки точно на мястото, където се разклоняват водните маси. Друг вариант е положение, съвсем близко до брега. В такива райони и при намалена видимост може да се разчита на някой залък. За да се разчита на успех е много важно да познаваме реката и да предусещаме моменталното местоположение на рибата.Няколкодневен дъжд при сравнително топло време бързо води до покачване на водното равнище. Ако все пак това не става с главоломна скорост също може да се разчита на успех. Променя ли се нивото рязко – реката става все по-мътна и по-мътна. Тя излиза от коритото и залива бреговата ивица. В такъв случай риболовът става почти безсмислен.При бързо течение и бавно покачване на нивото рибата се търси в близост до брега. При това ако водата е мътна е добре да опитаме със силно ароматизирана или контрастна стръв. Ручейника, белия червей, кашкавала и ароматизираният торен червей дават добър резултат.С падането на температурата на водата изгледите за пълноценен излет се провалят тъй като обмяната на веществата на рибата се променя и намалява. Тя си стои на обичайното място, обаче не приема храна. Колкото е по-ниска температурата на водата – толкова по-малко се храни рибата. В такъв случай малко по-дългото задържане на примамката на едно място може да донесе късмет. Напасването към всяка ситуация се съчетава със слуката.При ниски температури рибата се изтегля в тихите участъци, където не е необходимо да се бори с течението. След студени нощи тя се търси в близост до брега, където със сигурност се намира в момента.

При студено време

Захранва се почти символично и примамката се предлага на различни местенца в нашия район като се задържа по-дълго на едно място. Бързата смяна на участъка при липса на моментално кълване след подаването няма да донесе очаквания резултат. Сантиметър по сантиметър се опитва водата като в същото време се мисли за това как примамката ще попадне в полезрението на рибата. Тя едва ли ще се впусне в преследване, гонейки на всяка цена залъка.Има ситуации, при които водата е съвсем плитка, бистра и студена и такава, при които отново е ледена, но мътна и висока. Това са моментите, когато си проличават истинските майстори, а аматьорите остават с пръст в устата.В първия случай имайки предвид студената вода рибата се храни съвсем малко и плахо приема примамката. В такива случаи бива пренебрегната, дори подминавайки на няколко сантиметра от устата и. Тогава е необходимо дълго задържане на подходящия участък, оставайки абсолютно незабелязани от водата. Това по себе си не е лесна работа и правилния подход е от първостепенна важност.С голямо предимство са тези, които добре добре познават реката и знаят къде да предложат стръвта в момента. Основно това са участъци, граничещи с течащата и тихата вода в близост до брега, зад камъни и потопени дървета. Монтажът се пуска по течението като плавно след това се изтегля към предполагаемото квадратче. Дори при екстремно ниски температури през зимата и леденостудена вода рибите се задържат там.При пълноводие, когато водата е доста замътена изгледите за успех не са много високи и несигурните във възможностите си по добре да не предприемат излет.  Основната плячка на рибата в такива моменти се осигурява от залялата брегова ивица вода. Влачените от нея червеи и насекоми са предпочитаната храна. Подаден на точното място с прецизен монтаж торен червей, може да ни дари с едър клен или пъстърва.