1. Галя

Тялото е удължено с голяма втора гръбна перка, покрита е с дребни люспи. Главата е сплесната гръбно-коремно. Основите на горните мустачки са прикрепени към обонятелни отвори. Страничната линия е пунктирана с извивка до средата на тялото. Има плавателен мехур, задната перка е заоблена.

Галята е студеноводна риба, която най-често се държи разпръснато около подводнтие скали и водната растителност. Размножава се от ноември до април в близката крайбрежна зона. Зимува в Черно море. Миграциите и имат локален характер. През зимата прижлижава брега, а през лятото се отдалечава от него.

Какъв е цветът на тялото?

Гърбът е тъмносив, тялото е светложълтеникаво.

Какви са размерите на галята?

Достига на дължина до 25-30см.

Какви води на Черно море обитава?

В нашето Черноморие се среща на дълбочина 40-50 метра през топлите месеци, а през зимата - непосредствено до брега.

С какво се храни?

Храни се с дребни рибки и дънни безгръбначни животни.

Употребява ли се за храна?

ВЪпреки че е удоволствие да се лови, месото и е безвкусно.

[caption id="attachment_293" align="alignright" width="300"]меджид меджид[/caption]

2. Меджид

Тялото е удължено, странично сплеснато. Опашната перка е слабо вдлъбната. Главата е сравнително голяма, със заострена муцуна. Има остри конични зъби.

Разпространен е в Черно море, стадна риба е и се придържа към води с по-ниска температура. От всички придънни риби меджитът е най-многоброен.

През летните месеци се придържа далеч от брега във води с ниска температура на дълбочина 30-80 метра. С есенното захлаждане на водите, започва да се приближава към брега и се задържа на дълбочина 15-20 метра. При затопляне на водите през пролетта до 10-12 градуса напуска бреговата зона и се отправя към дълбините.

Какъв е цветът на тялото?

Гърбът е тъмносив, тялото е светложълтеникаво.

Какви са размерите на меджита?

На дължина достига 24-26см, живее 4-5 години.

Какви води на Черно море обитава?

През зимните месеци живее в близост до крайбрежието на 10-15 метра, но от ранна пролет до късна есен се оттегля на дълбочина 30-80 метра.

С какво се храни?

Храни се предимно с рибки, многочетинест червей и мекотели.

Употребява ли се за храна?

Месото му е нежно, но не особено вкусно.