[caption id="attachment_372" align="alignright" width="300"]Карагьоз Карагьоз[/caption]

Тялото на рибите е странично сплеснато, покрито с лесно опадващи люспи. Устата е насочена нагоре. Сеизмосензорната функция се изпълнява от слъзните канали, разположени върху главата. Стадни риби са. Оцветяването им е характерно - тъмен гръб в синьо-зелени тонове, останалата част от тялото е сребриста. Храни се с планктон, а само по-едрите представители - с дребна риба. В Черно море семейството е застъпено в 8 вида, принадлежащи към 6 рода.

1. Черноморски шпрот (трицона, цаца, копърка)

Дребна рибка с удължена и тясна глава. Тялото е странично сплеснато. Стадна риба е. Наличието в Черно море на постоянен хладен слой под температурния скок (20-30 метра дълбочина) позволява размножаване през цялата година. Студенолюбивият и характер лишава рибарите от улов през най-топлите летни месеци - юли, август. Стадата, обитаващи водите на българския бряг, включват обикновено три възрастови групи. Съотношението на женските риби към мъжките е 70:30. Така видът добива възможност да увеличи общата си плодовитост и да се бори срещу голямото му унищожаване от редица хищници (делфин, скумрия, паламуд, лефер и други). Какъв е цветът на тялото? - Гърбът и тялото са обикновено тъмносини със синьо-зелен оттенък, а страните - сребристи.

Какви са размерите на трицоната? - Достига на дължина до 13см. Живее около 3-4 години. Кои води на Черно море обитава? - Денем трицоната се държи в придънните слоеве на по-гъсти маси, а нощем се издига към повърхността за отхранване. Със затопляне на крайбрежните води над 18-19 градуса, трицоната се оттегля в открито море и до есента не напуска хладните хоризонти на морските дълбини. С какво се храни? - Храни се през цялата година със зоопланктон. Пролетното затопляне на по-плитките води и предлага възможност за отхранване. Употребява ли се за храна? - Трицоната се консумира прясна, осолена и консервирана.

2. Сардина

Главата е сравнително малка, тялото е странично сплеснато. Характерно за сардината е наличие на радиални бразди върху хрилните капачета. Придвижва се на значителни стада. По нашето Черноморие попада само през топлия сезон.

Какъв е цветът на тялото? - Гърбът и тялото са тъмносини със зелен оттенък. Страните са сребристи. Какви са размерите на сардината? - Достига на дължина до 16см. Живее около 4-5 години. Кои води на Черно море обитава? - Обитава крайбрежните води, но само през топлия сезон на годината. С какво се храни? - Храни се целогодишно със зоопланктон. Нарастването и е сравнително добро. Употребява ли се за храна? - Много вкусна е осолена и консервирана.

3. Карагьоз

Тялото е странично сплеснато, покрито с люспи. Главата е сплесната, устата е сравнително голяма, с остри зъби. Черноморският карагьоз иам две форми - едра и дребна, които се различават по някои биологични особености.

Дребната форма има значително по-малки пределни размери, нараства по-бавно. Явява се рядко по нашето Черноморие.

Карагьозът е проходна стадна риба. Образува самостоятелни стада. Размножава се в Дунав, Днестър, Днепър, Дон. В Дунав мръстенето продължава от средата на април до края на юли с максимум втората половина на май, при температура на водата 17-22 градуса. Нараства най-интензивно през първата и втората година, зимува в Черно море. Придвижването на карагьоза по българската акватория започва през средата на март. Миграцията протича масово през април, когато се извършва основният рибоов. Температурата на водата, ветровият режим, теченията, мътността и нивото на водата имат важно значение за мигрирането на карагьоза в Дунав. Навлизането на размножителната популация в речни води продължава от 70 до 105 дни.

След завършване на размножаването започва обратно придвижване към морето, което завършва в края на юли, през този период рибата мигрира на юг.

У нас уловът на карагьоз е застъпен по Черноморското ни крайбрежие и в прилежащия ни дунавски сектор, където уловът е познат като "дунавска скумрия".

Какъв е цветът на тялото? - Гърбът и тялото са тъмносини със зеленикав оттенък. Страните са сребристи, покрити с люспи. Какви са размерите на карагьоза? - Достига на дължина до 36см. Теглото му е от 235 до 430г. Живее 6 години. Кои води на Черно море обитава? - По Черноморското ни крайбрежие се среща по време на миграцията си в северна посока. По южните райони на нашето Черноморие се лови повече карагьоз. С какво се храни? - Храненето се извършва през цялата светла част от денонощието, но най-интензивно сутрин и привечер. По-дребните екземпляри се хранят с ракообразни, възрастните преследват хамсия, трицона, атерина. През пребиваването си в Дунав карагьозът преустановява храненето си. Употребява ли се за храна? - Карагьозът е с високи вкусови качества. Пролетният карагьоз е деликатес, приготвен на скара.

4. Харип

Тялото е странично сплеснато, покрито с люспи. Коремната страна е заострена. Зад оперкулума е разположено тъмно петно и по посока към опашната част има още 5-6 по-малки петна. Разпространен е в Черно море, откъдето през размножителния си период навлиза в по-големите речни притоци. По нашето Черноморие се среща повсеместно в края на зимата и през пролетта. Размножава се в Дунав и в другите вливащи се в Черно море реки.

Какъв е цветът на тялото? - Гърбът е тъмносин със зеленикав оттенък. Коремът е заострен, сребрист. Какви са размерите на харипа? - Достига на дължина 13-18см. Теглото му е 80-100г. Живее 3-4 години. Кои води на Черно море обитава? - Повсеместно се среща по нашето крайбрежие на дълбочина 15-25м. Най-масово харипът се струпа в района на делтата на Дунав, където го наричат ризявка. Там и уловът е изключително голям. С какво се храни? - Храни се предимно със зоопланктон, но преследва и някои дребни риби (трицона, хамсия). В делтата на ДУнав се храни с хирономидни ларви. Употребява ли се за храна? - Харипът е с високи хранителни качества. СОленият харип се ползва с името на превъзходен деликатес. Предлага се и в прясно състояние.