Описание

Белият толстолоб обитава Амур и реките в Китай. Аклиматизиран е и в Европа, Америка и Африка.

Характеристики

Тялото му е вретеновидно, леко странично сплеснато, покрито с малки люспи. Главата е широка, с ниско разположени очи. Има малка, горна уста. Гърбът и горната част на главата са сиво зелени, страните и коремът – сребристи, перките – светли.Достига дължина до 1,5 м. и тегло над 20 кг.Тази риба е сладководна, стадна. Тя зимува на големи стада в ями по дълбоките участъци на реките. През пролетта навлиза в езерата за охранване. При неочакван шум или удар във водата изскача на 2-3 м. височина по направление на звука. По тази причина често попада в лодките.

Храна

Белият толстолоб през целия си живот се храни с микроскопичните водорасли – фитопланктон. Само в най-ранния стадий на развитието си освен тях използва и безгръбначни животински организми.

Растеж и обитание

Тази риба се аклиматизира лесно и се приспособява към различните биологични условия на обитание – с успех се отглежда и в езера, и в язовири. В тях той обитава повърхностните водни слоеве и извършва много бързи движения. Расте бързо. При добри условия за една година достига 30 см. дължина и 70 гр. тегло, на две години – съответно 45 см. и 1,8 кг тегло, на три години – 50 см. и 3,6 кг. Месото му е нежно, тлъсто и с малко кости.***Към растителноядните риби може да се отнесе и пъстрият толстолоб, който освен основната си храна – зоопланктон ( безгръбначни организми, живеещи във водните пластове ), - използва в големи количества и фитопланктон. По външен вид той се отличава от белия толстолоб  по по-заобленото си тяло, пъстрата окраска и по-голямата глава и уста.Ареалът на неговото разпространение са големите китайски реки. По своята биология е много близък до белия толстолоб. В богати с храна водоеми расте бързо и на две години достига 1-2, а на три – 3-4 до 5-7 кг. тегло. В Китай често се ловят екземпляри, с тегло до 32,5-40 кг. От трите вида далекоизточни растителноядни риби пъстрият толстолоб расте най-бързо. На второ място е белият амур и на трето – белият толстолоб. Толстолобите се ловят трудно на въдица поради особения начин на храненето им. Все пак може да се опита и с класическите примамки – червейчета, ларви и дори качамаци.