Благоевградски окръг граничи с Кюстендилски, Софийски, Пазарджишки и Смолянски окръг, с Югославия и Гърция. На територията му има 11 града. Административно е разделен на 16 общини. Релефът му е планински. Обхваща Пирин, средно високите планини Влахина, Малешевска, Осогово, Огражден, Беласица, Славянка и Стъргач. На изток в рамките на окръга влизат най-западните разклонения на Родопите, а на север- южните и югозападните склонове на Рила. Между Пирин и Осогово-Беласишката планинска верига е разположена долината на р. Струма с котловините Благоевградска, Симитлийска и Санданско-Петричка. На изток от Пирин е долината на р. Места с Разложката и Гоцеделчевска котловина. Най-големите реки са Струма и Места с многобройните си къси, но многоводни притоци. В Пирин има и много ледникови езера.Окръгът предлага големи възможности за спортен риболов. Голяма част от многобройните реки и притоци се намират в пъстървовата зона, а в пиринските езера освен балканска пъстърва има и сивен. В каналите и язовирите, които са малки по площ, може да се лови шаран.Справки по въпросите за спортния риболов могат да се направят в ОС на БЛРС (тел. 2-30-18) и ловно-рибарските дружества в Благоевград (тел. 2-62-27), гр. Гоце Делчев (тел. 2-23-31), Разлог (тел. 2-20-63), гр. Сандански (тел. 2-31-35), Петрич (тел. 2-41-02).

Реки в Благоевградски окръг

Струма

Река Струма пресича котловините между Рила, Пирин и Осогово-Беласишката планинска група и минава през живописните Кресненски и Рупелски проломи. При с. Кулата напуска територията на България и като пресича северна Гърция, се влива в Егейско море. Дължината и на територията на Благоевградски окръг е 110 км. Главните и притоци са реките Лебница, Струмешница, Благоевградска Бистрица, Градевска, Пиринска Бистрица. Видовете риби в нея са: скобар, кефал, сом, шаран, мряна. За изходни пунктове могат да се използвуват гр. Димитли, гр. Кресна и с. Струмяни. Симитли се намира на 17 км южно от Благоевград. Гара е на жп линията София-Кулата-Атина. Има автобусни връзки с всички градове в окръга и със София.Кресна е град от 1978г. Разположен е край р. Струма при изхода и от Кресненския пролом на около25 км северно от гр. Сандански. Гара е на жп линията София-Кулата. Има автобусну връзки с градовете Сандански, Благоевград, Петрич и София.Струмяни е село в Сандански-Петричката котловина, на 12 км. северно от гр. Сандански. Гара е на жп линията София-Кулата. Автобусни линии го свързват с градовете Сандански, Благоевград, Петрич и Разлог.

Благоевградска Бистрица

Ляв приток на р. Струма. Извира от южния склон на Голян Мечи връх в Рила.Отначало тече като буен планински поток, а после преминава в долината и се влива в р. Струма след Благоевград. Разрешена е за спортен риболов от моста в м. „ Септемврийче“ до вливането и в р. Струма. Хваща се балканска и дъгова пъстърва, скобар, мряна ( най-вече в долното течение ). За изходен пункт може да се използвува окръжният град.

Ковачица

Това е малка рекичка, десен приток на р. Благоевградска Бистрица. В нея има балканска и дъгова пъстърва. Изходният пункт е махалата Ковачевци, която е на 2 км от село Бистрица (намиращо се на 10 км от Благоевград). В селото има модерен хотел. От с. Бистрица до окръжния град има автобусна линия.

Градевска

Ляв приток на р. Струма. Извира от Рила под в. Капатник. До с. Градево тече слабо наклонена и добре залесена долина под името ЕЛОВСКА река. След него тече под името Градевска. Водите и се вливат в р. Струма при гр. Симитли.Разрешена е за спортен риболов от м. „Пенков чарк“ до устието и. Лови се балканска пастърва (в горното течение), скобар, кефал, мряна, дъгова пастърва. Едноименното село е в Симитлийската община, между Рила и Пирин, на 27 километра югоизточно от Благоевград. В района му е курортно – туристическата м. „Предела“. Има автобусни връзки с градовете Симитли, Благоевград, Разлог.

Осеновска

Ляв приток на р. Градевска. Извира от западния склон на в. Капатник в Рила. Тече в сравнително широка и добре залесена долина. Влива се в река Градевска над с. Градево. В нея има дъгова пастърва и мряна. За изходен пункт може да се използува с. Градево. (вж. р. Градевска) или намиращото се на няколко километра от него село Долно Осеново.

Брежанска

Казва се още и Ржана. Събира водите си от западните склонове на в. Пирин и в. Седелец. Влива се в река струма (като ляв приток) северно от Кресненската клисура. В нея може да се лови дъгова пастърва.Брежани е село в Симитлийската обшина в северозападното подножие на Пирин. На 25 километра югоизточно от Благоевград. Има автобусна линия до Симитли и до окръжния град. Най-близката жп. гара е Крупник.

Сенокоска

Ляв приток на река Струма. Тече на запад от в. Пирин между Хребетите Попово бърдо и Сулуница. Минава през с. Сенокос. В нея има балканска и дъгова пастърва.Сенокос е село в Симитлийската община. Разположено е в западните склонове на северен Пирин, на около 1500м. Надморска височина. Най-близката гара е град Кресна. Има автобусна линия до окръжния град.

Кадиица

Реката извира под в. Кадиица в планината Влахина. Минава през хубави букови гори. Влива се в р. Струма малко след гр. Симитли. Разрешена е за спортен риболов от с. Кадиица до устието и. В нея се лови мряна, скобар, дъгова пъстърва. От гр. Симитли до с. Кадиица има автобусна линия.

Влахинска

Ляв приток на р. Струма. Извира от Влахинските езера в Пирин. Вливането и в р. Струма става близо до гр. Кресна. Разрешена е за риболов от пътя за м. „ Баба“ до устието и. Може да се лови дъгова и балканска пъстърва.Село Влахи е в Кресненската община, на 9 км източно от гр. Кресна. Изходен пункт е за Влахинските езера и в. Вихрен. Има автобусна линия до окръжния град.

Цапаревска

Десен приток на р. Струма. Извира от в. Голак в Малашевска планина. Долината, в която тече, е покрита с редки гори, а склоновете са ерозирани. Влива се в р. Струма при с. Струмяни. В нея се лови дъгова пъстърва, мряна, а в долното течение скобар.Цапарево е село в Струмянската община ( в източната час на Малешевска планина ) на 29 км. северозападно от гр. Саяндански. От селото до града има редовна автобусна линия.

Шашка

Ляв приток на р. Струма. Събира водите си от югозападните склонове на Синанишкото било. Минава на юг от с. Илинденци. Във водите и се лови дъгова пъстърва.Село Илинденци е в Струмянската община ( в западното подножие на Пирин ), на 18 км. северно от гр. Сандански. На 3 км. от селото е жп гара Огражден.

Лебница

Десен приток на р. Струма. Извира от северните склонове на планината Огражден в Югославия. Влива се в р. Струма при гр. Сандански. Водите и са богати на дъгова пъстърва, речен кефал, мряна, а в долното течение на скобар.Град Сандански се намира в югозападното подножие на Пирин, на 65 км. южно от Благоевград. Гара е на жп линията София-Кулата. Изходен пункт е за туризъм из Пирин планина.

Пиринска Бистрица

Ляв приток на р. Струма. Извира от Аргировското езеро в Пирин. Под името Голямата река тече на юг дълбока коритовидна долина. При с. Пирин реката прави голям завой на югозапад и под името Пиринска Бистрица навлиза в Петричката котловина. В нея може да се лови балканска пъстърва ( в горното и течение ), кефал, мряна, дъгова пъстърва.Село Пирин е в Катунската община, на 59 км източно от гр. Сандански. Има автобусна линия със с. Катунци.

Струмешница

Десен приток на р. Струма. Извира от южните склонове на планината Плачковица в Югославия. В България навлиза при с. Златарица и се влива в р. Струма при с. Митино. В нея може да се хваща скобар, кефал, мряна, лин, щука.

Беговица

Изтича от едноименния циркус в югозападните склонове на северен Пирин. В нея се лови балканска и дъгова пъстърва.В горното течение на реката се намира х. „Беговица“ (на 1750 м. Надморска височина) . Изходен пункт на р. Беговица е гр. Сандански - пътува се 18 км по асфалтирано шосе и 12 км. по горски път.

Башлиица

Събира водите на Башлииските езера, разположени в едноименния циркус. Тече на югозапад. Близо до х. „Сандански“ приема десния си приток- р. Сърчалиица.В р. Башлиица се лови балканска и дъгова пъстърва. Изходен пункт е гр. Сандански.

Сърчалиица

Десен приток на р. Башлиица. Влива се в нея югозападно от х. „Сандански“. В р. Сърчалиица има балканска и дъгова пъстърва. Наблизо е х. „Сандански“ ( на 18 км. от града ), а до нея е красивият Попинолъшки водопад. Изходен пункт е гр. Сандански.

Дяволска

Минава покрай с. Ощава. В нея има дъгова пъстърва. Селището е в Кресненската община, източно от Кресненския пролом, на около 43 км. северно от Сандански. Село Ощава има автобусна връзка с гр. Кресна.

Разсланковица

Ляв приток на река Санданска Бистрица. Тръгва от северните склонове на в. Елен и в. Коцов гроб. Богата е на дъгова пъстърва. Наблизо до вливането и е м. “Тремошница”, която се намира западно от шосето за гр. Сандански и м. “ Попина лъка”.

Доленска

Тя е един от началните притоци на Мелнишка река. Образува се от сливането на рекичките Бялата вода и Черната вода южно от с. Долен. В нея има дъгова пъстърва. Селището е в Сатовчанската община ( в южните склонове на Дъбраш) 29 км източно от гр. Гоце Делчев, с който има автобусна линия.

Ключка

Минава край с. Ключ. Може да се лови дъгова пъстърва, а само в долното и течение- скобар, мряна, кефал.Село Ключ е в Петричката община, 20 км западно от града. Има автобусна линия с Петрич. Наблизо до с. Ключ е Самуиловата крепост.

Яворница

Минава край с. Яворница. Лови се дъгова пъстърва, скобар, мряна, кефал. Селото е в Петричката община ( в северното подножие на Беласица), 18 км западно от Петрич. Съществува автобусна връзка с града.

Места

За началото се приема р. Черна Места, която извира от Рила. Протича през Разложката котловина, дълбокия и живописен пролом Момина клисура и Гоцеделчевската котловина. В нея има балканска пъстърва (в горното течение), скобар, мряна, кефал, дъгова пъстърва, змиорка.Като изходен пункт в горното и течение може да се използува гр. Якоруда, който е на 28 км. североизточно от Разлог. Намира се на границата между Рила и Родопите. Изходен пункт е и за летовище “Трещеник” и х. “Борис Хаджисотиров”. Гара е на жп линията Септември-Добринище. Автобусните му връзки са с градовете Благоевград, Разлог, Велинград, Пазарджик.

Черна Места

Начален приток на р. Места. Извира от източния дял на Рила между върховете Равничал и Сивричал. Отначало тече под името Ражавица, след това като Софан. При гара Черна Места прави завой на югозапад и се слива с р. Бяла Места. Във водите и се лови балканска пъстърва и дъгова пъстърва и мряна. За изходен пункт може да се използува гр. Якоруда, с който има автобусна линия.

Белишка

Десен приток на р. Места. За нейно начало се приема р. Карааланица, която извира от южния склон на в. Канарата в Рила. Под летовище “Семково” тече тясна и добре залесена долина. Влива се в р. Места при гара Белица. В нея може да се лови дъгова и балканска пъстърва.Град Белица се намира в Разложата котловина (21 км североиточно от Разлог), на 17 км северно е летовището “Семково”. Има автобусни линии с градовете Разлог, Пазарджик, Благоевград, София.

Ретиже

Десен приток на р. Места. Извира от Попово езеро в Пирин. Преди излизането си от планината образува дълбок и непроходим каньон. Устието и е при с. Места. В нея може да се лови балканска пъстърва.Места е село в Банската община 28 км югоизточно от Разлог. Автобусни линии го свързват с градовете Разлог и Гоце Делчев.

Изток

Десен приток на р. Места. Част е от северната граница на Пирин. Води началото си от изворите, намиращи се югозападно от Разлог. Близо до града в нея се вливат водите на р. Глазне. В нея може да се лови балканска и дъгова пъстърва.Разлог е на 55 км от окръжния център. Гара е на жп линията Септември- Добринище. Изходен пункт е за туризъм в Северен Пирин. Има автобусна линия до окръжния град.

Бела Река

Десен приток на р. Изток. Събира водите на циркуса Бела Река, на Окаденския циркус и циркусите на югоизток от Даутов връх. В горната си част реката тече по бяло мраморно корито. Част е от северната граница на Пирин. Изходен пункт към нея е Разлог. В Бела река може да се хваща балканска и дъгова пъстърва.

Глазна

Образува се от сливането на двете буйни планински рекички- Демяница и Бъндерица, над Банско. Влива се в р. Изток при с. Баня. Тя предлага на риболовците дъгова и балканска пъстърва. Баня е село в Разложката котловина, на 5 км източно от града. Гара е на жп линията Септември- Добринище. Автобусни линии го свързват с Разлог и Банско, Благоевград и Пазарджик.

Демяница

Извира от Демянишкия циркус в Северен Пирин. В нея може да се лови балканска пъстърва. В долината и има двуетажеа хижа със 180 места. Изходен пункт е гр. Банско. На 1750 м надморска височина по реката се намира Демянишкият водопад.

Конущица

Десен приток на р. Глазна. Извира от крайните северни разклонения на в. Конарево и минава източно от гр. Банско. Северно от с. Баня се влива в р. Глазна. В р. Конущица може да се лови дъгова пъстърва. За изходен пункт се използува с. Баня.

Добринишка

Десен приток на р. Места. Започва от Дислишкото езеро. Най-големият и приток е р. Плешка. Минава през с. Добринище. По долината и върви част от шосето Добринище- х. “Гоце Делчев”. В нея се лови балканска пъстърва.Добринище е село в Банската община, в Разложката котловина, на 7 км югоизточно от общинския център.Крайна жп гара е на теснолинейката от гара Септември. Изходен пункт е за х. “ Гоце Делчев” и х. “Безбог”. На 10 км е планинският курортен комплекс “Лаговете”. Село Добринище има автобусни връзки с градовете Гоце Делчев, Благоевград, София и Пловдив.

Плешка

Ляв приток на р. Дисилица. Събира водите си от Плешките езера и Перлешкия циркус. В нея се лови балканска пъстърва. За изходен пункт може да се използува с. Добринище.

Безбожка

Места край м. “ Лушин”. В нея въдичарски обект е балканската пъстърва. Хижа “ Безбог” е до едноименното езеро, на 2250 м надморска височина. Тя разполага със 110 легла. Изходен пункт е с. Добринище.

Каменишка

Събира водите си на Каменишкия циркус и едноименните му езера. Тече на изток и се влива в р. Места. Във водите и има балканска пъстърва. За изходен пункт може да се използува с. Кремен.

Канина

Ляв приток на р. Места. Извира под р. Свети Петър в Западните Родопи. Протича през гъсто залесената м. “Кара орман”. При с. Ковачевица образува много прагове и водопади. Влива се в р. Места в Гоцеделчевското поле. И в нея има балканска и дъгова пъстърва, мряна, а в долното течение- скобар и речен кефал.Ковачевица е село в Гърменската община на 25 км североизточно от гр. Гоце Делчев. Обявено е за архитектурно-исторически резерват. Има автобусна линия до гр. Гоце Делчев.

Вишерица

Десен приток на р. Канина. Извира от билото Каракая в Западните Родопи. Разрешена е за риболов над горния си пункт. Лови се дъгов и балканска пъстърва. За изходен пункт служат селата Филипово и Осеново. Има автобусни линии до Банско и Разлог.

Брезнишка

Десен приток на р. Места. Води началото си от Горното Брезнишко езеро. Минава като голяма и пълноводна река през с. Брезница. Предлага само балканска и дъгова пъстърва. Брезница е село в Гоцеделчевката община, в югоизточното подножие на Пирин. Намира се на 16 км северно от гр. Гоце Делчев, с който поддържа редовна автобусна линия.

Сатовчанска Бистрица

Ляв приток на р. Места. Реката минава покрай с. Сатовча. В нея може да се лови дъгова пъстърва, мряна и скобар. Селището е общински център. Намира се в югозападните разклонения на Дъбраш, на 30 км източно от гр. Гоце Делчев. Автобусни му връзки са с градовете Гоце Делчев, Благоевград, Доспат и Девин.

Доспат

Ляв приток на р. Места. Извира от в. Гюлтепе в Западните Родопи. Само част от долното течение на реката преминава през Благоевградски окръг. В нея се лови главно мряна и скобар. За изходен пункт може да служи с. Кочан. То е в Сатовчанската община на 38 км източно от гр. Гоце Делчев. Има автобусна линия до Благоевград и гр. Гоце Делчев.

Мътница

Десен приток на р. Места. Извира от в. Моторок в Пирин. Има балканска и дъгова пъстърва. За изходен пункт може да служи с. Илинден.

Рибновска

Минава край с. Рибново. Има дъгова пъстърва. Селото е в Гърменската община на 31 км. северно от гр. Гоце Делчев, с който има автобусна линия.

Калугарица

Рекичката тече в едноименната местност, намираща се на около 10 км югозападно от Разлог, който е и изходен пункт към нея. Има дъгова пъстърва.

Кременска

Минава край с. Кремен. богата е на балканска пъстърва. Селото е в Банската община на 35 км югоизточно от Разлог. Автобусните му връзки са с Банско, с. Добринище и Разлог.

Маревска

Събира водите си от североизточните склонове на седловината Тодорова поляна. Като Маревска е известна до с. Корница. По-нататък носи името на селото. По левият склон на реката върви пътят от с. Корница през м. “Стрекинарица” и през м. “Дългата поляна” за седловината Тодорова поляна. В тази река се лови дъгова пъстърва.Село Корница е в Гоцеделчевската община на 14 км северно от Гоце Делчев. Има редовна автобусна линия с него.

Бачевска

Минава край с. Бачево. В нея има дъгова пъстърва. Селото е в Разложката община на 7 км. северно от Разлог, с който има автобусна линия.

Лъжнишка

Минава край с. Лъжница. В нея се лови дъгова пъстърва. Селото е в Гоцеделчевската община на 17 км. северно от града. В землището му се намират малки пропастни пещери. То е изходен пункт за седловината Тодорова поляна и в. Орлек. Има автобусна линия между с. Лъжница и гр. Гоце Делчев.